Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna Uprawa Przedsiębiorca Rolny Rolniczy Przeglšd Techniczny Hoduj z głowš bydło Hoduj z głowš œwinie

Regulamin stron internetowych Agencji Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu 
APRA Sp. z o.o. www.apra.pl, www.przedsiebiorcarolny.pl, www.nowoczesnauprawa.pl

§ 1. WSTĘP

 1. Wydawcą i właścicielem stron internetowych www.apra.pl , www.przedsiebiorcarolny.pl , www.nowoczesnauprawa.pl , których dotyczy niniejszy Regulamin jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA Sp. z o.o. z siedzibą w Myślęcinku, ul. Bażancia 1, 86-031 Osielsko, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017410, NIP 953-14-06-900, REGON:008004546, email: apra@apra.pl, tel./fax.: 52 584 17 40.
 2. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania stron internetowych www.apra.pl , www.przedsiebiorcarolny.pl , www.nowoczesnauprawa.pl , prawa oraz obowiązki jego Użytkowników, warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczenia usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego Użytkowników korzystających ze w/w stron internetowych.
 3. APRA Sp. z o.o. udostępnia strony internetowe www.apra.pl , www.przedsiebiorcarolny.pl , www.nowoczesnauprawa.pl bezpłatnie Użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z w/w stron internetowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w Regulaminie. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Zamieszczone na stronach www.apra.pl , www.przedsiebiorcarolny.pl , www.nowoczesnauprawa.pl : informacje, teksty, artykuły nie mogą naruszać regulacji zawartych w ustawie z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z p. zm.).
 5. APRA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy zamieszczanych pod tekstami oraz za treść wpisów Użytkowników na forum dyskusyjnym.
 6. APRA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo moderowania oraz redagowania treści komentarzy i wpisów Użytkowników na forum dyskusyjnym.
 7. APRA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z prawem, wulgarnych naruszających zasady współżycia społecznego i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi.
 8. APRA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do publikacji treści reklamowych na w/w stronach internetowych, newsletterach na forum i w mailingach rozsyłanych do Użytkowników, którzy korzystają z danej usługi.
 9. Korzystanie z portalu jest równoznaczne z akceptacją obowiązującej "Polityki prywatności i cookies", której aktualna wersja jest opublikowana na stronie: Polityka prywatności i cookies.

§ 2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:


APRA Sp. z o.o. - oznacza Agencję Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Myślęcinku, ul. Bażancia 1, 86-031 Osielsko, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017410 NIP 953-14-06-900, REGON:008004546.
Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z następujących stron internetowych www.apra.pl , www.przedsiebiorcarolny.pl , www.nowoczesnauprawa.pl .
Administrator danych osobowych - oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą (samodzielnie) o celach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

§ 3. PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach internetowych www.apra.pl , www.przedsiebiorcarolny.pl , www.nowoczesnauprawa.pl jest APRA Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe Użytkowników w/w stron internetowych są wykorzystane wyłącznie w sposób zgodny z zakresem udzielonego nam przez Użytkownika zezwolenia. Korzystanie z w/w stron internetowych oznacza również zgodę na zapisywanie informacji w plikach cookies. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce "Polityka prywatności i plików cookies"
 3. Stosowane przez nas procedury gwarantują maksymalne bezpieczeństwo przechowywanych informacji. Powierzone nam dane są przechowywane z zachowaniem środków spełniających wymogi obowiązującego prawa.
 4. APRA Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.

§ 4. TREŚCI

 1. Użytkownicy stron internetowych www.apra.pl , www.przedsiebiorcarolny.pl , www.nowoczesnauprawa.pl mogą samodzielnie zamieszczać dowolne treści (w szczególności filmy, pliki multimedialne, audiowizualne, graficzne, muzyczne, tekstowe, zdjęcia linki do innych stron internetowych, komentarze, opinie, obrazki, itp.). Treści zamieszczone przez Użytkownika muszą być zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem, przy czym APRA Sp. z o.o., jako podmiot dostarczający jedynie platformy technicznej, umożliwiającej Użytkownikom umieszczanie w niej dowolnych treści skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców sieci, nie odpowiada za zgodność tych treści z obowiązującymi przepisami prawa, ich prawdziwość, rzetelność, skuteczność tym samym nie ingeruje m.in. w przebieg dyskusji, nie odpowiada również za regulamin i politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron internetowych, których linki zostały umieszczone przez Użytkowników na stronach internetowych www.apra.pl , www.przedsiebiorcarolny.pl , www.nowoczesnauprawa.pl ani za treść informacji tam zawartych. Użytkownicy zamieszczający treści w/w stronach, w tym linki do stron internetowych osób trzecich rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność i są wyłącznie odpowiedzialni za roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw.
 2. Zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywającym do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub propagujących przemoc, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, naruszające prawa do prywatności. Niedopuszczalne jest również zamieszczanie treści zawierających nagość, pornografię erotykę oraz treści obsceniczne, treści nieetyczne lub powszechnie uznawane za naganne moralnie i społecznie oraz naruszające zasady etykiety lub niezgodnych z tematyką stron internetowych www.apra.pl , www.przedsiebiorcarolny.pl , www.nowoczesnauprawa.pl .
 3. Zabronione jest publikowanie na w/w stronach internetowych wszelkich treści zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora.
 4. Na stronach internetowych www.apra.pl , www.przedsiebiorcarolny.pl , www.nowoczesnauprawa.pl prezentowane są materiały zawierające treści informacyjne oraz reklamowe.
 5. APRA Sp. z o.o. ma prawo zamieszczania na stronach internetowych www.apra.pl , www.przedsiebiorcarolny.pl , www.nowoczesnauprawa.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów własnych oraz podmiotów współpracujących.

§ 6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik stron internetowych www.apra.pl , www.przedsiebiorcarolny.pl , www.nowoczesnauprawa.pl ma prawo do:

 1. swobodnego przeglądania w/w stron internetowych, w tym przeglądania treści zamieszczonych przez innych Użytkowników, przy czym w niektórych wypadkach, przeglądanie możliwe jest po uprzedniej rejestracji,
 2. zamieszczania na w/w stronach internetowych własnych treści za zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 3. dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. rezygnacji z korzystania ze w/w stron internetowych oraz wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi.

§ 7. REKLAMACJE

 1. Każdemu Użytkownikowi stron internetowych www.apra.pl , www.przedsiebiorcarolny.pl , www.nowoczesnauprawa.pl przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem w/w stron internetowych. 
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: apra@apra.pl lub listownie na adres: APRA Sp. z. o.o.  Myślęcinek, ul. Bażancia 1, 86-031 Osielsko z dopiskiem - "Strona internetowa www.apra.pl lub www.przedsiebiorcarolny.pl lub www.nowoczesnauprawa.pl ".
 3. Wydawca i właściciel w/w stron internetowych APRA Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne od Właściciela strony (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). APRA Sp. z o.o. ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji o czas wyjaśnień.

§ 8. KONTAKT

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące  regulaminu, funkcjonowania lub warunków korzystania ze stron internetowych www.apra.pl , www.przedsiebiorcarolny.pl , www.nowoczesnauprawa.pl prosimy przesyłać na adres e-mail: apra@apra.pl.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.
 2. Korzystanie z portalu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
 3. APRA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach stron www.apra.pl , www.przedsiebiorcarolny.pl , www.nowoczesnauprawa.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z w/w stron internetowych po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z w/w stron internetowych.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 6. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przed Sądem Powszechnym właściwym dla siedziby APRA Sp. z o.o.

NOTA PRAWNA

Zamieszczone na stronach internetowych portalu www.apra.pl materiały sygnowane skrótem "PAP' stanowią element Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez APRA Sp. z o.o. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat