Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna Uprawa Przedsiębiorca Rolny Rolniczy Przeglšd Techniczny Hoduj z głowš bydło Hoduj z głowš œwinie
Regulamin prenumerat

Regulamin prenumerat

Przedstawiamy Państwu Regulamin określający warunki, zasady oraz sposób sprzedaży towarów oferowanych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa przez Agencję Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA Sp. z o.o. z siedzibą w Myślęcinku, ul. Bażancia 1, 86-031 Osielsko, REGON 008004546, NIP 953-14-06-900, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000017410, zwaną dalej Apra Sp. z o.o. lub Sprzedawca.

Telefon: 52 584 17 40
E-mail: apra@apra.pl
Prenumerata: 52 584 17 47/57
E-mail: prenumerata@apra.pl
Telemarketing: 52 84 17 43
E-mail: telemarketing@apra.pl

REGULAMIN

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Oferowanie i sprzedaż towarów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa przez Apra Sp. z o.o. prowadzone jest przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, e-maila a także w formie kontaktu bezpośredniego przedstawiciela firmy Apra Sp. z o.o.
2. Warunki, zasady oraz sposób sprzedaży towarów dotyczą umów sprzedaży zawieranych z Klientem (osobą fizyczną i prawną) a także Konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową.
3. Umowy sprzedaży towarów oferowanych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa Apra Sp. z o.o. dotyczą zakupu produktów stanowiących przedmiot ochrony zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Do towarów tych należą:
- prenumeraty specjalistycznej prasy rolniczej,
- książki.

§ 2.
Oferta towarów


1. Propozycja zawarcia umowy sprzedaży towarów następuje w formie kontaktu bezpośredniego przedstawiciela firmy Apra Sp. z o.o oraz z wykorzystaniem telefonu czy e-mail, wyłącznie za uprzednią zgodą Klienta i na koszt Sprzedawcy.
2. Chęć zapoznania się z ofertą nie oznacza związania się umową sprzedaży.
3. Podczas przedstawienia oferty towarów przedstawiciel firmy przekazuje informacje dotyczące warunków i zasad sprzedaży towarów oraz ich cen obowiązujących w dniu złożenia oferty.
4. Podczas przedstawienia oferty towarów Klient ma możliwość zapoznania się z archiwalnymi egzemplarzami czasopism.
5. Po przedstawieniu oferty Klient może wyrazić chęć związania się umową sprzedaży towaru na odległość. W tym celu Klient obowiązany jest przekazać Sprzedawcy swoje dane osobowe, celem złożenia zamówienia i realizacji umowy sprzedaży oraz dokonać zapłaty bezpośrednio u przedstawiciela firmy lub na konto Apra Sp. z o.o.

§ 3.
Zawarcie umowy sprzedaży, jej realizacja i płatności


1. Sprzedawca przed zawarciem umowy sprzedaży potwierdza jej warunki i przekazuje je Klientowi w formie pisemnej drogą korespondencyjną (pismo przewodnie) lub podczas kontaktu bezpośredniego (zamówienie prenumeraty).
2. Po przedstawieniu warunków umowy sprzedaży na piśmie, Sprzedawca z wykorzystaniem telefonu lub e-maila odbiera od Klienta oświadczenie o zawarciu umowy sprzedaży, zapisuje ją na trwałym nośniku. W przypadku kontaktu bezpośredniego przedstawiciel firmy uzyskuje oświadczenie o zawarciu umowy sprzedaży w formie pisemnego zamówienia.
3. Umowa sprzedaży obejmuje swym przedmiotem sprzedaż oferowanego towaru oraz jego regularne dostawy do Klienta na koszt Sprzedawcy. Prenumerata może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmuje kolejne wydania danego czasopisma zgodnie z ofertą Apra Sp. z o.o. na dzień złożenia zamówienia. Ceny są określone w załączniku do powyższych warunków i zasad (pismo przewodnie, zamówienie). Wszystkie ceny podane w piśmie przewodnim/zamówieniu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub faktura VAT i wysyłana do Klienta. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
4. Umowy sprzedaży dotyczącej specjalistycznej prasy rolniczej w szczególności prenumerat, są zawierane na czas określony zgodny z zamówieniem Klienta. Umowa powyższa nie jest automatycznie przedłużana jednak przed zakończeniem okresu prenumeraty do Klienta wysyłana jest informacja dotycząca możliwości jej przedłużenia na następny okres.
5. Towar zostanie wydany dla Klienta w ciągu 14 dni po zapłacie na konto bankowe Sprzedawcy lub bezpośrednio u przedstawiciela Sprzedawcy.
6. Zamówione towary są dostarczane do Klienta na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem Dostawcy pocztowego na adres wskazany przez Klienta.
7. Dostawa zamówionych towarów będzie odbywać się sukcesywnie, zgodnie z częstotliwością ukazywania się poszczególnych tytułów oraz przyjętym harmonogramem wydawniczym, odpowiednio dla miesięczników, dwumiesięczników, kwartalników.
8. Zawarcie umowy każdorazowo oznacza akceptację niniejszych warunków, zasad oraz sprzedaży towarów bez zastrzeżeń. Żaden z zapisów niniejszych warunków nie pozbawia Klienta przysługujących ustawowo praw (m.in. żądania, aby zakupione towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości).

§ 4.
Gwarancja, odstąpienie od umowy, zwroty


1. Apra Sp. z o.o. jako Sprzedawca zapewnia dostawę towaru, pozbawionego wad fizycznych oraz prawnych.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową sprzedaży towarów zakupionych przez Konsumenta w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz innymi odpowiednimi przepisami.
3. Każdy towar kupiony poza siedzibą Apra Sp. z o.o. może zostać reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamacje można złożyć telefonicznie, drogą elektroniczną na adres apra@apra.pl lub prenumerata@apra.pl lub drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu, listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres:  Apra Sp. z o.o. Myślęcinek, ul. Bażancia 1, 86-031 Osielsko. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Apra Sp. z o.o. przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sprzedawca wyśle do Klienta towar pełnowartościowy, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych) zwróci zapłaconą przez Klienta cenę za towar.
4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z pisemnym podaniem powodów nie uwzględnienia reklamacji.
5. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru i zwrócić towar w najszybszym możliwym terminie na adres siedziby firmy. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, Klient zobowiązany jest złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy (Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu), a następnie przesłać towar w stanie nie zmienionym na adres Apra Sp. z o.o., Myślęcinek, ul. Bażancia 1, 86-031 Osielsko z dopiskiem ?Odstąpienie od umowy?. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zakup towaru (faktura VAT, paragon) oraz Oświadczenie. Koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Zwrot pieniędzy nastąpi na podany przez Klienta numer rachunku bankowego, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych licząc od daty zwrotu towaru. 

§ 5.
Dane osobowe


1. Apra Sp. z o.o. opracowała niniejsze warunki mając na uwadze m.in. ochronę prywatności Klientów zawierających umowy sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, e-maila a także w formie kontaktu bezpośredniego przedstawiciela firmy Apra Sp. z o.o.
2. Administratorem danych osobowych przekazanych Sprzedawcy w drodze powyższej sprzedaży towarów jest Apra Sp. z o.o.
3. Dane osobowe Klientów podawane podczas sprzedaży są przetwarzane przez Apra Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, przesyłania informacji handlowych Apra Sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących z Apra Sp. z o.o. o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym Oświadczeniu (Rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust. 1 lit a, b i c).
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale jest warunkiem realizacji umowy sprzedaży, przekazywania informacji o towarach i usługach Apra Sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących z Apra Sp. z o.o. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem realizacji wybranej przez Klienta usługi.
5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
6. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Apra Sp. z o.o. iod@apra.pl.
7. Apra Sp. z o.o. m.in. w celu wysyłania towarów oraz informacji o towarach i usługach angażuje specjalistycznych usługodawców, którzy przetwarzają dane osobowe Klientów na zlecenie i zgodnie z zaleceniami Apra Sp. z o.o. we wskazanym celu i zakresie, przestrzegając wymaganych środków bezpieczeństwa.
8. Dane osobowe konieczne dla realizacji umowy będą przetwarzane do dnia zakończenia trwania umowy lub do całkowitego rozliczenia stron oraz przez kolejne 7 lat w związku z obowiązkami księgowymi, zaś dane osobowe, na których przetwarzanie wyrażono zgodę do czasu odwołania zgody.
9. Apra Sp. z o.o. może indywidualizować treść wysyłanych informacji o towarach i usługach w taki sposób, aby zawierały zwłaszcza takie informacje, które Apra Sp. z o.o. uzna za szczególnie interesujące dla Klienta. Do takiej indywidualizacji informacji Apra Sp. z o.o. zalicza m.in. historię zakupów.

§ 7.
Postanowienia końcowe


1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.
2. Powyższe warunki, zasady i sposób oferowania sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa przez Apra Sp. z o.o. mogą ulec zmianie.
3. Regulamin obowiązuje od 25.05.2018 r.

Załącznik odstapienia od umowy - pobierz

 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat