Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna Uprawa Przedsiębiorca Rolny Rolniczy Przeglšd Techniczny Hoduj z głowš bydło Hoduj z głowš œwinie
Pytanie do mecenasa
Mam problem z sąsiadem – miedzy naszymi polami położona jest droga polna, którą on, a wcześniej jego dziadek tak podorali, że znajduje się już w całości na naszej działce. Dodatkowo, aby ludzie nie jeździli po "jego” gruncie, kładzie kamienie w koleinie i tym samym droga jeszcze bardziej się przesuwa. Gdzie można zgłosić taką sprawę?
 
 
Jeżeli granica między gruntami sąsiednimi staje się sporna, zachodzi potrzeba ich rozgraniczenia. Postępowanie o rozgraniczenie uregulowane jest w ustawie z 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn. zm.). Składa się ono z dwóch etapów. Najpierw przeprowadza się postępowanie administracyjne na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. Postępowanie prowadzi wójt danej gminy (lub burmistrz, prezydent). Na tym etapie niezbędne czynności wykonuje upoważniony geodeta (władza miernicza). Jeżeli zainteresowani właściciele zawrą ugodę albo wójt (burmistrz, prezydent) wyda w tej sprawie decyzję, postępowanie kończy się. Decyzję o rozgraniczeniu wydaje się tylko wtedy, gdy istnieją pewne dowody, co do przebiegu granicy (np. plany, znaki, ślady graniczne), albo jeśli strony złożą w tej materii zgodne oświadczenia.
 
Jeśli strony nie zawarły ugody albo brak jest przesłanek do wydania decyzji lub ewentualnie strona nie zgadza się z podjętą decyzją, wójt przekazuje sprawę do sadu.
 
Dokonując rozgraniczenia sąd (zgodnie z art. 153 Kodeksu Cywilnego) kieruje się następującymi kryteriami:
1) stanem prawnym (stwierdza jej przebieg według tytułu prawnego potwierdzającego jej ustanowienie np. umowy w formie aktu notarialnego),
2) jeżeli stanu prawnego nie da się ustalić, granicę ustala się według ostatniego spokojnego stanu posiadania,
3) sąd ustala granicę z uwzględnieniem wszelkich okoliczności – w tym przypadku może przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną.
Sąd jest upoważniony do zastosowania kolejnego kryterium rozgraniczenia dopiero wtedy, gdy brak jest danych do zastosowania kryterium poprzedniego.
 
 

powr?t do listy pyta?
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat