Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna Uprawa Przedsiębiorca Rolny Rolniczy Przeglšd Techniczny Hoduj z głowš bydło Hoduj z głowš œwinie
Pytanie do mecenasa
Sąsiad miał prawo wydzierżawić nieruchomość rolną, ale tylko stanowiącą jego własność. Nie jest do tego konieczna umowa pisemna. Sąsiad w żadnym wypadku nie może bez wyraźnego umocowania „wydzierżawiać” cudzych gruntów.
 
Jednak w tym przypadku głównym problemem jest brak wyznaczonej granicy między działkami – i należy ten problem załatwić jak najszybciej.
 
Jeżeli granica między gruntami sąsiednimi staje się sporna, lub jej przebieg jest nieznany, zachodzi potrzeba ich rozgraniczenia. Postępowanie o rozgraniczenie uregulowane jest w ustawie z 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn. zm.). Składa się ono z dwóch etapów. Najpierw przeprowadza się postępowanie administracyjne na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. Postępowanie prowadzi wójt danej gminy (lub burmistrz, prezydent). Na tym etapie niezbędne czynności wykonuje upoważniony geodeta (władza miernicza). Jeżeli zainteresowani właściciele zawrą ugodę albo wójt (burmistrz, prezydent) wyda w tej sprawie decyzję, postępowanie kończy się. Decyzję o rozgraniczeniu wydaje się tylko wtedy, gdy istnieją pewne dowody, co do przebiegu granicy (np. plany, znaki, ślady graniczne), albo jeśli strony złożą w tej materii zgodne oświadczenia.
 
Jeśli strony nie zawarły ugody albo brak jest przesłanek do wydania decyzji lub ewentualnie strona nie zgadza się z podjętą decyzją, wójt przekazuje sprawę do sadu.
 
Dokonując rozgraniczenia sąd (zgodnie z art. 153 Kodeksu Cywilnego) kieruje się następującymi kryteriami:
1) stanem prawnym (stwierdza jej przebieg według tytułu prawnego potwierdzającego jej ustanowienie np. umowy w formie aktu notarialnego),
2) jeżeli stanu prawnego nie da się ustalić, granicę ustala się według ostatniego spokojnego stanu posiadania,
3) sąd ustala granicę z uwzględnieniem wszelkich okoliczności – w tym przypadku może przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną.
Sąd jest upoważniony do zastosowania kolejnego kryterium rozgraniczenia dopiero wtedy, gdy brak jest danych do zastosowania kryterium poprzedniego.
 
Jeżeli po dokonaniu rozgraniczenia dzierżawca będzie nadal samowolnie uprawiał nie swoją ziemię bez naszej zgody, możemy wówczas wystąpić do sądu z powództwem o wydanie nieruchomości oraz z powództwem o wynagrodzenie za korzystanie z cudzej rzeczy bez tytułu prawnego. Jednak w tym wypadku właściwe wydaje się skorzystanie z pomocy adwokata albo radcy prawnego.

powr?t do listy pyta?
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat